איך שומרים על סודות מסחריים : עו"ד עוז חיים | קניין רוחני | זכויות יוצרים | דיני אינטרנט

סודות מסחריים

סוד מסחרי

צילום: עודד אליגון

הגנה על רעיון, או מידע עסקי כזה או אחר, באמצעות סוד מסחרי מהווה דרך נוספת להגנה על קניין רוחני ואינו דורש רישום כלשהו. הצורך בסודות מסחר ובהגנה עליהם מתעורר כאשר למשל יש צורך לגלות את הסוד על מנת לבצע פעולה מסוימת או על מנת לענין משקיע פוטנציאלי או כדי מנוע ריגול תעשייתי.

סיבה נוספת לשמירה על מידע עסקי באמצעות סוד מסחרי ולא באמצעות פטנט נעוצה בעובדה כי לסוד מסחר אין תוקף וכל עוד בעליו מעוניין בכך הוא ישאר בסודיות. זאת, להבדיל מפטנט אשר ככלל מעניק לבעליו בלעדיות בו למשך 20 שנה בלבד. כך למשל, חברת "קוקה קולה" מגינה על תרכובת המשקה המפורסם בעולם באמצעות סוד מסחר ולא באמצעות פטנט.

אז מדוע, אם כן, נגן על סודות מסחר? ראשית, מוסד זה חשוב לצורך מתן תמריץ להשיג ולפתח מידע ושנית, עקרון התחרות ההוגנת- העלות של עולם ללא עקרונות של תחרות הוגנת תהייה גדולה יותר מהתועלת שתושג מכך.

מהו סוד מסחר?

על מנת שמידע עסקי ייחשב כ"סוד מסחר" עליו לפי החוק לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:

תנאי ראשון: מדובר במידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים (כגון מינון רכיבים של מוצר מזון שאותו ניתן לאתר באינטרנט).

תנאי שני: הסודיות של אותו מידע מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו.

תנאי שלישי: על בעל הסוד לנקוט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו.

מתי שימוש בסוד ייחשב כגזל של סוד מסחר?

החוק מונה מספר שימושים אשר ייחשבו כגזל של סוד סחר שבגינם יהיה זכאי בעל הסוד לפיצויים או לסעד של מניעה מאת מי שגזל את הסוד:

1.  נטילת הסוד מסחרי או שימוש בסוד ע"י הנוטל- ניתן לראות כי עצם הנטילה של הסוד, גם ללא שימוש, נחשבת כגזל סוד מסחרי אסור. על אחת כמה וכמה אם הנוטל עושה בסוד שימוש כזה או אחר.

2. שימוש בסוד בניגוד לחיוב חוזי (למשל: כתב סודיות) או בניגוד לחובת אמון (למשל: עובד מעביד, משקיע פוטנציאלי שהסוד נחשף בפניו וכדומה).

3. קבלת הסוד על ידי אדם אחר, שלא על ידי נטילתו- במידה וצד שלישי כלשהו שקיבל לידיו סוד מסחר והוא ידע כי מדובר בסוד מסחר או עצם עיניים לגבי העניין שזה סוד (כלומר היה לו חשש שזה סוד אך הוא היה אדיש לעניין ולא בדק את העניין) או שהוא ידע שהסוד הושג בדרך של שימוש אסור, מדובר בגזילת סוד מסחר. אם לא ידע שזהו סוד אזי לא מדובר בגזל.

חזקת שימוש בסוד מסחרי

מאחר ולעתים ישנו קושי ראייתי להוכיח כי גוזל הסוד השתמש בסוד המסחרי, מעניק החוק חזקה הקובעת כי מי שטוענים כלפיו שגזל את סוד המסחר  (הנתבע) אכן השתמש בסוד המסחר אם התקיימו לגביו שני התנאים הבאים במצטבר:  1. לנתבע היתה גישה לסוד המסחרי. 2. ישנו דמיון מהותי בין המידע שהנתבע משתמש לבין הסוד המסחרי.

פיצויים וצו מניעה

חוק עוולות מסחריות מסמיך את בית המשפט לפסוק לבעל סוד מסחרי שנגזל פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של עד 100,000 ₪. כמו כן בית המשפט רשאי לפסוק סעדים אחרים כגון צו מניעה המחייב את הנתבע להפסיק ולהשתמש בסוד.

עוד בנושא סודות מסחר:

בית המשפט השלום: לא כל רשימת לקוחות מהווה סוד מסחרי

עוולות מסחריות