רישום חברה | הקמת חברה | פתיחת חברה : עו"ד עוז חיים | קניין רוחני | זכויות יוצרים | דיני אינטרנט

רישום חברה רישום חברה

רבים מהעסקים כיום מרכזים את פעילותם העסקית תחת חברה בערבון מוגבל זאת על אף שקיימת לרשותם אפשרויות נוספות בבואם להקים עסק (כגון רישום בעוסק עצמאי או כשותפות). ולא בכדי, כפי שנראה להלן, על אף העלות הכספית הכרוכה בכך, הקמת חברה מהווה קרקע נוחה יותר לניהול פעילות עסקית ומאפשרת לבעלי החברה וודאות מסויימת באשר לרמת הסיכון שלהם בעסק.  כך למשל באם תוגש תביעה כנגד עוסק מורשה, היא תוגש נגדו באופן אישי ויהיה עליו לשאת בתוצאותיה מכיסו. לעומת זאת, כאשר מוקמת חברה, היא זו העומדת בחזית, גם כלפי הרשויות.

הקמת חברה יוצרת אישיות משפטית נפרדת הכשרה לכל זכות או חובה ומיום היווסדה יורד מסך המפריד בין בעלי החברה לחברה.  המשמעות של אותו "מסך" הקרוי בשפה המקצועית "מסך ההתאגדות" היא כי למרות שמי שמנהל בפועל את החברה הם בעליה, בשר ודם, החברה מתנהלת כאישיות שנפרדת לחלוטין ורשאית לפתוח חשבון בנק, לחתום על חוזים והתחייבויות שונות והיא זו שגם תתן את הדין במקרה שבו הפרה חוזה או פגעה בצורה כזו או אחרת בצד שלישי.

אך לא לעולם חוסן. ייתכנו מקרים בהם בעלי המניות לא יוכלו להנות מאותו מסך שחוצץ ביניהם לבין החברה. במקרים מסויימים, למשל כאשר בעלי החברה השתמשו בהפרדה המשפטית לרעה, רשאי בית המשפט להרים את המסך ולחייב את בעלי המניות בחובות החברה. אך זהו אינו הכלל אלא החריג.

מי רשאי להקים חברה?

על פי החוק, כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.

האם יש דרישה למספר מינימלי של אנשים על מנת להקים חברה?

בעבר, היתה דרישה שכזאת. כיום, לחברה יכול שיהיה בעל מניות אחד בלבד.

איך נקבע שם החברה? האם ניתן לרשום כל שם שרוצים?

ככלל, חוק החברות מתיר לחברה להרשם בכל שם שתחפוץ ובלבד שיתווסף לשמה צמד המילים "בערבון מוגבל" או "בע"מ" וזאת על מנת ליידע צדדים שלישיים בדבר אותה אישיות משפטית נפרדת. שם החברה חייב להיות בעברית. ניתן להוסיף שמות באנגלית וערבית.

יחד עם זאת, לא תרשם חברה בשם שהוא:

א.      שמו של תאגיד הרשום כדין בישראל או הדומה לו עד כדי להטעות.

ב.       סימן מסחר רשום או שם הדומה לו עד כדי להטעות.

ג.        בשם שהרשם סבור כי יש בו משום תרמית או הטעיה.

ד.       בשם שהרשם סבור כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. 

האם חברה רשאית לשנות את שמה? 

חברה רשאית באישור הרשם, לשנות את שמה.

איך רושמים חברה?

על מנת לרשום חברה יש להגיש לרשם החברות בקשה לרישום חברה שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים וכן מצורפים לבקשה עותק של התקנון, הצהרת בעלי המניות והצהרה של הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים.

בעת הרישום וכתנאי לו, על המבקש לרשום חברה לשלם אגרת רישום. אגרה זו, עומדת כיום על סכום של 2.345 ₪. סכום זה מתעדכן מעת לעת.

האם נדרש עו"ד לרישום חברה?

החוק אינו מחייב כי הבקשה לרישום חברה תוגש על ידי עו"ד, הגם שבבקשה נדרש כי עו"ד יאמת את חתימותיהם של בעלי המניות ושל הדירקטורים הראשונים.

יחד עם זאת, רישום חברה ועריכה נכונה של מסמכי ההתאגדות ובייחוד התקנון הינה חשובה ביותר לחייה של החברה ויכולה להשליך על התנהלותה התקינה של החברה בעתיד.

בשל אופיה של החברה, כגוף משפטי נפרד שפעילותו מוסדרת בחקיקה, עליה להקפיד על ניהול מסודר ועל שמירה על שרשרת החלטות נכונה של הגופים בחברה כגון האסיפה הכללית והדירקטוריון (גם כאשר יש לחברה בעל מניות בודד). ליווי של עו"ד מנוסה, בעיקר בשלבים הראשוניים של הקמת החברה יכול בהחלט לסייע בידי בעלי החברה להתרכז בפן העסקי ולשמור על התנהלות תקינה ומסודרת.

לרישום חברה באופן מיידי ברשם החברות פנו אלינו או התקשרו 077-4050439

חברות עמותות ושותפויות